Anchoring ultrafine metallic and oxidized Pt nanoclusters on yolk-shell TiO2 for unprecedentedly high photocatalytic hydrogen production

Jun Jin, Chao Wang, Xiao Ning Ren, Shao Zhuan Huang, Min Wu, Li Hua Chen, Tawfique Hasan, Bin Jie Wang, Yu Li, Bao Lian Su

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results