A flexible, hierarchically porous PANI/MnO2 network with fast channels and an extraordinary chemical process for stable fast-charging lithium-sulfur batteries

Yunjing Zhang, Xiaolin Liu, Liang Wu, Wenda Dong, Fanjie Xia, Liangdan Chen, Na Zhou, Lixue Xia, Zhi Yi Hu, Jing Liu, Hemdan S.H. Mohamed, Yu Li, Yan Zhao, Lihua Chen, Bao Lian Su

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results