A bilayered nanoshell for durable protection of single yeast cells against multiple, simultaneous hostile stimuli

Nan Jiang, Guo Liang Ying, Ali K. Yetisen, Yunuen Montelongo, Ling Shen, Yu Xuan Xiao, Henk J. Busscher, Xiao Yu Yang, Bao Lian Su

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

8 Downloads (Pure)

Search results