3D interconnected macro-mesoporous electrode with self-assembled NiO nanodots for high-performance supercapacitor-like Li-ion battery

Xianfeng Zheng, Hongen Wang, Chao Wang, Zhao Deng, Lihua Chen, Yu Li, Tawfique Hasan, Bao Lian Su

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results