3D interconnected hierarchically macro-mesoporous TiO2 networks optimized by biomolecular self-assembly for high performance lithium ion batteries

Xiao Ning Ren, Liang Wu, Jun Jin, Jing Liu, Zhi Yi Hu, Yu Li, Tawfique Hasan, Xiao Yu Yang, Gustaaf Van Tendeloo, Bao Lian Su

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results