Talen anders bekeken: Lesmodules bewustwording meningsvorming rond taal, cultuur en bevolkingsgroepen

Project: Research

Project Details

Description

De Taalunie zal een lesmodule laten ontwikkelen waarbij leerlingen zich meer bewust worden van de manier waarop mensen een mening vormen over een bepaalde taal, een cultuur, een bevolkingsgroep. Dit wordt toegespitst op het Nederlands en de module geeft voorbeelden van gevallen waar men zich gauw kan laten leiden door vooroordelen.
AcronymTaLAB
StatusFinished
Effective start/end date1/12/2130/11/22

Keywords

  • Language learning
  • Attitudes
  • Dutch
  • Stereotypes

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.