Screening multiple identities. Nationale, subnationale en transnationale discoursen in de naoorlogse Belgische cinema

Project: Research

Project Details

Description


Na de Tweede Wereldoorlog circuleerden in België verschillende nationale (Belgische), subnationale (Vlaamse en Waalse) en transnationale (Benelux, Europese, globale, diaspora ...) identiteitsdiscoursen. Dit onderzoeksproject maakt een diepgaande analyse van hoe de naoorlogse Belgische cinema zich verhoudt tot deze nationale, subnationale en transnationale discoursen. Het tijdsbestek loopt van 1944 tot 1960, een cruciale periode die tot op vandaag de richting bepaalt van identiteitsvormende processen en discoursen. De relatie tussen de naoorlogse Belgische cinema en (sub/trans)nationale discoursen wordt bestudeerd door 1) een historische database over de naoorlogse Belgische filmindustrie te construeren en te analyseren, 2) (sub/trans)nationale representaties in een selectie van films te analyseren, en 3) de productie en receptie van deze films te onderzoeken. Naast de relevantie voor de Belgische filmgeschiedenis, levert dit project een originele bijdrage tot het internationale onderzoeksveld rond film en (sub/trans)nationale identiteiten door de meervoudigheid van en de relaties tussen identiteitsdiscoursen centraal te plaatsen. FWO Junior Research Project in samenwerking met de Université de Namur (copromotor Bénédicte Rochet).
Short titleFWO Project: G006522N
StatusActive
Effective start/end date1/01/2231/12/25

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.