Marktonderzoek betreffende het opstellen van een analysenota waarin wordt aangegeven welke wetswijzigingen nodig zijn om slachtoffers van partnergeweld beter te beschermen tegen de economische gevolgen ervan, in het bijzonder de schulden die de ex-partner van het slachtoffer tijdens hun samenleven heeft gemaakt

Project: Research

Project Details

Description

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en heeft als taak de gelijkheid van vrouwen en mannen te bevorderen, elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van het geslacht te bestrijden en dit in alle aspecten van het leven, door de uitwerking en toepassing van een aangepast wettelijk kader en adequate structuren, strategieën, instrumenten en acties.

Dit project maakt deel uit van het Nationaal Actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld (NAP) 2021-2025, dat op initiatief van de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit werd gelanceerd. Het doel van dit actieplan is de invoering van een geïntegreerd, alomvattend en inclusief beleid om gendergerelateerd geweld doeltreffend en radicaal te bestrijden en een echte gelijkheid tussen mannen en vrouwen tot stand te brengen. Daartoe voorziet het NAP in de ontwikkeling van een gecoördineerde strategie op basis van zeven prioritaire assen, waarvan de vierde bestaat in de bescherming, begeleiding en ondersteuning van slachtoffers van gendergerelateerd geweld en hun naaste omgeving (waaronder de kinderen die aan dit geweld worden blootgesteld) door hen centraal te stellen.

Schulden kunnen een factor zijn in de voortzetting of de heropflakkering van geweld tegen vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld die zich ook in een eenoudergezinssituatie kunnen bevinden en geconfronteerd worden met problemen aangaande het niet betalen van alimentatie. Wanneer bijvoorbeeld de ex-partner van het slachtoffer onvermogend is geworden, staat zij er alleen voor om de tijdens het samenleven ontstane schulden af te betalen; een economische last die zwaar weegt op huishoudens waarin slechts één inkomen aanwezig is, vooral wanneer dat inkomen nog meer gedaald is door het wegvallen van de economische activiteit als gevolg van de gezondheidscrisis.

Naar aanleiding van deze vaststellingen wil het NAP 2021-2025 stilstaan bij deze specifieke vorm van geweld en zich concentreren op de problemen als gevolg van de niet-betaling van alimentatie en tijdens het huwelijk aangegane schulden.

In het kader van de uitvoering van het NAP 2021-2025, en meer bepaald van maatregel 111 die wil onderzoeken hoe slachtoffers van partnergeweld beter beschermd kunnen worden tegen de economische gevolgen van geweld, onder andere veroorzaakt door de schulden die de ex-partner van het slachtoffer tijdens de relatie is aangegaan, wil het Instituut een grondige analyse laten uitvoeren van de situaties en van alle wetsartikelen die verband houden met deze problematiek.
StatusFinished
Effective start/end date1/09/2330/11/23